CHUANG Chih-Yuan

CHUANG Chih-Yuan

นักกีฬาจากประเทศ

ไต้หวัน

รูปแบบการเล่น

มือขวา ประเภทมือบุก

วันเกิด

2 เมษายน 2524

บ้านเกิด

ไต้หวัน

Zhang Jihao SUPER ZLCTennessee 05

Tennessee 05

 

 

2014 17th Asian Games
Men’s Singles Bronze Medal
2013 World Table Tennis 2013 Paris
Men’s Doubles Gold Medal
year 2012 Spanish Open
Men’s Singles Champion