เรื่อง   การดำเนินคดีตามกฎหมายกรณีนำเข้าสินค้าซึ่งละเมิดลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าของแบรนด์บัตเตอร์ฟลาย

 

ตามที่ นายชินชนิศ อภิวัฒนศร (เก่ง) ยิมปิงปอง SORNANAN TABLE TENNIS จังหวัดชลบุรี ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนร้านค้าย่อยของบริษัท ทามาซุ บัตเตอร์ฟลาย บัตเตอร์ฟลาย  (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทฯ ได้ดำเนินการสืบสวนพบว่านายชินชนิศ อภิวัฒนศร (เก่ง)ได้กระทำความผิดต่อบริษัทฯ โดยได้นำเข้าสินค้าปลอมบัตเตอร์ฟลายซึ่งละเมิดลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า มาเผยแพร่และจำหน่ายเพื่อผลประโยชน์ทางการค้าอันเป็นความผิดการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า 2534 ของบริษัท ทามาซุ จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) และบริษัท ทามาซุ บัตเตอร์ฟลาย (ประเทศไทย) จำกัด ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอแจ้งประกาศการพ้นสภาพเป็นตัวแทนร้านค้าย่อยบัตเตอร์ฟลายของนายชินชนิศ อภิวัฒนศร (เก่ง) ยิมปิงปอง SORNANAN TABLE TENNIS สาขาจังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2561 เป็นต้นไป

ด้วยความเคารพทรัพย์สินทางปัญญาของเจ้าของลิขสิทธิ์ผู้สร้างสรรค์งานโดยสุจริตและเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับสินค้าที่ถูกต้องตรงตามคุณภาพที่ต้องการโดยไม่สนับสนุนผู้กระทำผิดโดยไม่รู้ตัว บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบ หากบริษัทฯ พบการกระทำใดๆ อันได้แก่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ลอกเลียน นำออกแสดง ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย ให้เช่า เสนอให้เช่า หรือเผยแพร่แจกจ่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า บริษัทฯ จะดำเนินการตามกฎหมายให้ถึงที่สุด

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอขอบคุณท่านลูกค้าผู้มีอุปการะสนับสนุนสินค้าถูกลิขสิทธิ์