CHUANG Chih-Yuan

CHUANG Chih-Yuan

นักกีฬาจากประเทศ

ไต้หวัน

รูปแบบการเล่น

มือขวา ประเภทมือบุก

วันเกิด

2 เมษายน 2524

บ้านเกิด

ไต้หวัน

Zhang Jihao SUPER ZLCDignics 05Tenergy 05 Hard

201417th Asian Games
Men’s Singles Bronze Medal
2013World Table Tennis 2013 Paris
Men’s Doubles Gold Medal
year 2012Spanish Open
Men’s Singles Champion